Regulamin

REGULAMIN Promocji „Atrakcyjne szkolenia”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Promocja jest organizowana pod nazwą „Atrakcyjne szkolenia” i jest zwana dalej: „Promocją”.
2.Organizatorem Promocji jest firma Perspective-szkolenia, rekrutacja, PR z siedzibą w Pruszkowie, ul Kościelna 1/5.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.
2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest łączne spełnienie następujących warunków:
Przesłanie na adres biuro@perspective.biz.pl odpowiedzi na poniższe pytania
1. Co mi się najbardziej podobało na stronie firmy Perspective-szkolenia?
2. Co mi się najbardziej nie podobało na stronie www.perspective.biz.pl?
3. O czym jeszcze dodatkowo chciał/a bym przeczytać na stronie www.perspective.biz.pl?
4. Komu polecę stronę firmy Perspective-szkolenia?
Umieszczenia poniższej zgody pod odpowiedziami na pytania:

Blanka Zientek i firma Perspective zastrzegają sobie prawo do produkcji filmów wideo, fotografii, nagrań audio i/lub innych publikacji w jakiejkolwiek formie, materiałów związanych z tym szkoleniem, które mogą zawierać mój wizerunek, w tym imię i głos, jak również utrwalania przebiegu szkolenia.
Wyrażam zgodę na użycie w związku z tym mojego imienia, wizerunku i głosu na wszystkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia i oświadczam, że nie będę miał/miała jakichkolwiek roszczeń z tym związanych do wskazanych osób/firm. Zgoda powyższa nie może zostać cofnięta w trakcie lub po szkoleniu. Wszystkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych należą do firmy Perspective, a wyłączne prawo do korzystania z nich (a w szczególności prawo do rozpowszechniania na dowolnych rodzajach nośników, umieszczania w Internecie, kopiowania, itp.) posiada firma Perspective.

§ 3

ZASADY PROMOCJI
Po spełnieniu powyższych warunków Uczestnik ma prawo do zakupu biletu wstępu na 6 godzinne szkolenie w promocyjnej cenie 95 zł.

Terminy szkoleń:
02.04. Komunikacja interpersonalna
05.05. Stres pod kontrolą
05.06. Asertywność
02.07. Komunikacja interpersonalna

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROMOCJI
1. Warunkiem udziału w Promocji jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego oraz adresu email.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie WWW.perspective.biz.pl